vineri, iulie 12, 2024

”Sunt executat silit dar nu am nimic pe numele meu” – ce se întâmplă?

În situația în care debitorului împotriva căruia s-a pornit procedura de executare silită nu are bunuri declarate pe numele său, executorul judecătoresc va putea proceda la poprirea conturilor sau a anumitor sume de bani, reținând o parte din veniturile debitorului. În situații excepționale, în care debitorul fie nu înregistrează venituri, fie înregistrează doar venituri care, conform Codului de procedură civilă, nu pot face obiectul executării silite, executorul judecătoresc va înceta procedura de executare silită urmând ca aceasta să fie reluată la un moment ulterior dacă până la acel moment nu intervine prescripția executării silite. 

Ce înseamnă executare silită?

Executarea silită este procedura prin care se obține în mod forțat (silit) plata datoriei de la un debitor. Procedura executării silite este o soluție ”de ultimă instanță” pentru creditorul care nu și-a recuperat creanța de la debitor. 

Procedura executării silite este reglementată de Codul de procedură civilă și se desfășoară numai de către executorul judecătoresc, niciun alt organ sau persoană neavând autoritatea să facă acest lucru. Singura excepție în materie există în cazul creanțelor fiscale, în cazul cărora organele fiscale sunt competente să desfășoare procedura executării silite în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.

Procedura comună a executării silite (cea reglementată de Codul de procedură civilă) poate fi pornită la cererea creditorului, în baza unui titlu executoriu, cum ar fi o hotărâre judecătorească definitivă, un contract de ipotecă, un contract de leasing sau o cambie. Cererea de executare se depune la executorul judecătoresc de pe lângă Curtea de Apel în a cărei circumscripție își are domiciliul debitorul. Executorul judecătoresc va proceda la obținerea încuviințării executării silite de către instanța de executare, somarea debitorului și la aplicarea măsurilor de executare.

Măsurile de executare silită sunt următoarele: sechestrul și valorificarea bunurilor mobile și imobile ale debitorului, poprirea conturilor bancare, poprirea sumelor datorate de terți debitorului și predarea silită a bunurilor. Codul de procedură civilă detaliază procedura aplicabilă pentru fiecare dintre aceste măsuri și reglementează drepturile și obligațiile părților implicate.

O reglementare importantă este cea cu privire la măsurile menite să protejeze drepturile debitorului. Astfel, Codul de procedură civilă prevede limitarea veniturilor care pot fi poprite, reglementează modul în care sunt valorificate bunurile imobile și instituie termene de prescripție pentru actele de executare.

Executare silită debitor fără bunuri

Codul de Procedură Civilă și Codul Civil oferă anumite instrumente juridice menite să sprijine creditorul în recuperarea datoriei, chiar și în cazurile în care debitorul nu dispune de bunuri care să poată fi urmărite și valorificate prin procedura executării silite.

În primul rând, este importantă atitudinea debitorului în acest context. Dacă debitorul este neglijent sau chiar încearcă să îl fraudeze pe creditor, vor fi incidente anumite prevederi legale menite să îl protejeze pe creditor. Amintim inclusiv faptul că refuzul debitorului de a coopera sau declarațiile false cu privire la bunurile sale poate atrage consecințe de natură penală.

Un prim instrument pe care îl are la dispoziție creditorul împotriva debitorului neglijent este acțiunea oblică, reglementată de art. 1560-1561 din Codul Civil. Prin această acțiune, creditorul poate exercita drepturile și acțiunile patrimoniale ale debitorului, cu excepția celor strict personale, atunci când acesta din urmă neglijează să le exercite în detrimentul creditorului. Astfel, dacă debitorul are de recuperat anumite creanțe de la terți, dar nu acționează în acest sens, creditorul însuși poate porni aceste demersuri.

De asemenea, în cazul în care debitorul a săvârșit acte juridice în dauna creditorilor (cum ar fi înstrăinarea unor bunuri la un preț derizoriu), creditorul are la dispoziție acțiunea revocatorie, reglementată de art. 1562-1565 din Codul Civil. Prin admiterea acțiunii revocatorii, actele frauduloase ale debitorului sunt desființate, iar bunurile reintră în patrimoniul acestuia, devenind astfel urmăribile.

În lipsa bunurilor, executorul poate urmări și anumite venituri. Conform art. 729 din Codul de procedură civilă ”Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;

b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.”

Așadar, nu doar bunurile, ci și veniturile debitorului pot fi urmărite în anumite situații.

În acest context, art. 703 instituie excepții cu privire la anumite venituri. Astfel, ”Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.” 

De asemenea, ”Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.”

Există și situații în care debitorul realmente nu poate plăti datoriile pe care le are față de creditor, fiind de bună-credință. În astfel de situații, se poate renunța la executarea silită în condițiile legii. Conform art. 703 alin. (1) pct. 2 ”Executarea silită încetează dacă […] nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri”. În această situație, din oficiu sau la cererea debitorului, executorul va emite o încheiere de încetare a executării silite pe care o comunică creditorului și debitorului, restituind, cu acest prilej, titlul executoriu creditorului. 

Într-o astfel de situație, executarea silită poate fi reluată la un moment ulterior, până la împlinirea termenului de prescripție a executării silite. Dacă la momentul la care se reia procedura debitorul deține bunuri urmăribile ce pot fi valorificate, procedura executării silite se va desfășura conform legii. Conform art. 706 din Codul de procedură civilă ”(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.”

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare