vineri, iulie 12, 2024

Adeverința de venit

În contextul actual al relațiilor interumane și al interacțiunilor cu diverse entități juridice, adeverința de venit este un document foarte important, a cărui prezentare este imperativă în numeroase circumstanțe ale vieții cotidiene. Fie că este vorba de obținerea unui credit bancar, de închirierea unei locuințe sau de acordarea unei burse, adeverința de venit joacă un rol important în a demonstra capacitatea financiară a unei persoane și a-i confirma sursele de venit.

Ce înseamnă adeverință de venit?

Adeverința de venit reprezintă un înscris oficial, emis de către entitatea responsabilă de remunerarea unei persoane fizice, care atestă, în mod oficial, cuantumul veniturilor realizate de către aceasta într-o perioadă de referință, de regulă în ultimele luni sau în anul fiscal precedent. Adeverința de venit cuprinde, în mod obligatoriu, datele de identificare ale salariatului, cum ar fi numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal, precum și informații specifice privind funcția deținută și, în mod imperios, venitul net și brut obținut.

Din perspectivă legală, adeverința de venit constituie un mijloc de probațiune a capacității financiare a unei persoane, fiind utilizată în mod frecvent în cadrul diverselor proceduri administrative sau judiciare în care se impune verificarea surselor de venit ale persoanei în cauză.

Cu titlu de exemplu, instituțiile de credit și entitățile financiare solicită, în mod curent, prezentarea unei adeverințe de venit în procesul de analiză a bonității și a capacității de rambursare a unui potențial debitor, în vederea acordării unui credit sau a unui împrumut. De asemenea, în materia închirierii de locuințe, locatarii pot fi obligați, prin dispoziții contractuale, să facă dovada veniturilor lor printr-o adeverință, pentru a oferi garanții locatorului cu privire la solvabilitatea și capacitatea de a achita chiria în mod regulat.

Adeverința de venit – de unde se eliberează?

Obligația eliberării adeverinței de venit revine, în principal, angajatorului, indiferent de natura juridică a acestuia, fie că este vorba de o societate comercială, o instituție publică sau o organizație non-profit. În temeiul raporturilor de muncă și al dispozițiilor legale în vigoare, angajatorul are îndatorirea de a emite acest document, la solicitarea expresă a salariatului, prin intermediul departamentului specializat, cum ar fi cel de resurse umane sau compartimentul financiar-contabil.

În cazul persoanelor fizice autorizate, al profesiilor liberale sau al celor care desfășoară activități economice independente, adeverința de venit poate fi eliberată de către un expert contabil autorizat sau de către administratorul societății, în baza documentelor financiar-contabile și a declarațiilor fiscale aferente. Pentru beneficiarii de pensii, adeverința de venit intră în competența Casei Naționale de Pensii, iar pentru persoanele care beneficiază de indemnizații sau alocații sociale, aceasta este emisă de către autoritatea publică responsabilă, cum ar fi Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Din perspectivă formală, pentru a avea forță probantă și pentru a fi opozabilă terților, adeverința de venit trebuie să fie redactată pe un suport de hârtie care poartă antetul și însemnele distinctive ale entității emitente, fiind semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al acesteia sau de către persoana împuternicită în acest sens. Aceste elemente conferă documentului autenticitate și valoare juridică, permițând recunoașterea sa de către autoritățile și instituțiile publice competente.

Adeverința de venit model

Pentru a produce efecte juridice depline și pentru a fi acceptată de către entitățile care o solicită, adeverința de venit trebuie să întrunească o serie de condiții de formă și de fond, respectând un model standardizat. În acest sens, prezentăm în continuare un exemplu de adeverință de venit, cu valoare orientativă:

(Antetul companiei/instituției)

ADEVERINȚĂ DE VENIT

Prin prezenta, subscrisa (denumirea companiei/instituției), cu sediul în (adresa), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. (numărul de înregistrare), având CUI (codul unic de înregistrare), reprezentată legal de către (numele și prenumele reprezentantului legal), în calitate de (funcția), adeverim prin prezenta că domnul/doamna (numele și prenumele salariatului), născut(ă) la data de (zz.ll.aaaa), în (localitatea), județul (județul), identificat(ă) cu CI/BI seria (seria) nr. (numărul), CNP (codul numeric personal), este salariatul/salariata societății/instituției noastre începând cu data de (zz.ll.aaaa), ocupând funcția de (funcția deținută).

În perioada de referință (intervalul de timp vizat, de regulă ultimele 3-12 luni), sus-numitul(a) a realizat următoarele venituri:

– Venit brut: ____ (suma în cifre) lei

– Venit net: ____ (suma în cifre) lei

Prezenta adeverință a fost eliberată la cererea salariatului(ei), în scopul de a-i servi la (motivul pentru care se solicită adeverința).

Dată astăzi, (zz.ll.aaaa)

(Semnătura și ștampila reprezentantului legal)

(Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal)

Acest model de adeverință de venit cuprinde elementele obligatorii prevăzute de normele legale în vigoare, însă forma și conținutul specific pot suferi variațiuni minore, în funcție de uzanțele entității emitente. În anumite situații, adeverința de venit poate include mențiuni suplimentare, referitoare la sporuri salariale, prime sau alte beneficii acordate, în raport cu particularitățile activității desfășurate și cu exigențele instituției care o solicită.

În concluzie, adeverința de venit se constituie ca un document juidic de o importanță covârșitoare în numeroase situații ale vieții de zi cu zi, fiind indispensabilă în relația cu diverse entități publice sau private, în vederea dovedirii veniturilor realizate de către o persoană și a capacității sale financiare. Acest înscris este emis, în principal, de către angajator și trebuie să respecte condițiile de formă și de fond prevăzute de lege pentru a produce efecte depline.

Indiferent de contextul în care este solicitată, adeverința de venit rămâne un instrument juridic esențial, care facilitează accesul persoanelor fizice la o gamă largă de servicii și beneficii, constituind o verigă importantă în cadrul raporturilor juridice complexe ale societății contemporane.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare