vineri, iulie 12, 2024

Calculator Taxă Cauţiune Judiciară

Cauțiunea – ce este?

În materie civilă, cauțiunea este o formă de garanție financiară care se acordă de debitor atunci când acesta solicită instanței să dispună anumite măsuri cu caracter provizoriu ce ar putea să prejudicieze cealaltă parte.

Rolul cauțiunii este acela de a proteja partea care ar putea suferi un prejudiciu ca urmare a încuviințării cererii debitorului, prin obligarea acestuia din urmă la consemnarea unei sume de bani la dispoziția instanței. În acest fel se urmărește, pe de o parte, prevenirea cererilor abuzive, iar pe de altă parte, se constituie o garanție pentru repararea eventualelor prejudicii cauzate de instituirea măsurii provizorii.

Cauțiune executare silită

În materie de executare silită legea prevede necesitatea achitării unei cauțiuni atunci când persoana executată silit contestă actele de executare îndreptate împotriva sa și solicită totodată suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare.

Suspendarea se poate solicita odată cu contestația la executare sau printr-o cerere separată. În ambele cazuri este necesară achitarea unei cauțiuni, calculată conform art. 719 alin. (2) Cod de proc. civ., la valoarea obiectului cererii – adică la valoarea creanței pentru care s-a început executarea silită.

Astfel, valoarea cauțiunii va fi:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.

În cazul în care obiectul cererii nu este evaluabil în bani, se va plăti o cauțiune fixă, în cuantum de 1000 Lei.

Restituire cauțiune suspendarea executării silite

Ca regulă, cauțiunea se restituie la cererea presoanei care a achitat-o după pronunțarea unei hotărâri definitive în legătură cu procesul pentru care s-a stabilit cauțiunea sau după încetarea efectelor măsurii provizorii, atunci când aceasta nu este necesară pentru pentru plata despăgubirilor cuvenite celeilalte părți.

Cauțiunea se va restitui din oficiu, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalități, dacă cererea pentru care aceasta a fost depusă a fost respinsă.

În materie de executare silită, atunci când contestația la executare a fost respinsă, suma achitată cu titlu de cauțiune pentru suspendarea executării va rămâne indisponibilizată, urmând a servi la acoperirea creanțelor constând în:

  • despăgubiri datorate pentru eventualele pagube cauzate creditorului prin întârzierea executării;
  • amendă judiciară aplicată pentru formularea cu rea-credință a contestației la executare.

Calculator Taxă Cauţiune Judiciară - contestaţie la executare