luni, iunie 17, 2024

Legea 18/1991 – Legea Fondului Funciar

Legea 18/1991 privind fondul funciar reglementează procedura de stabilire a dreptului de proprietate asupra imobilelor care fac parte din fondul funciar. În conformitate cu art. 1 al reglementării antereferite, terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.

Constituirea dreptului de proprietate – Legea 18/1991

Astfel cum rezultă din cuprinsul art. 8 alin. (1) din  Legea 18/1991 sunt reglementate ca modalități de stabilire a dreptului de proprietate constituirea dreptului de proprietate, respectiv reconstituirea acestui drept. 

Prin constituirea dreptului de proprietate se creează acest drept în favoarea anumitor categorii de persoane prevăzute de lege care nu au avut până la acel moment calitatea de titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Reconstituirea dreptului de proprietate constă în redobândirea dreptului de proprietate de către cei care au avut anterior calitatea de titulari ai acestui drept, respectiv de moștenitorii acestora, în baza unei cereri formulate în acest sens în condițiile prevăzute de Legea 18/1991.

Potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (3) al legii 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate, prin constituirea sau reconstituirea acestuia, se efectuează la cererea celui îndreptățit, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafeţe minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană, şi de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil. Cererea împreună cu documentele necesare anexate poate să fie depusă la consiliul local în a cărui rază teritorială este situat terenul, personal sau prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.

Pentru ca cererea să fie valabilă, aceasta trebuie să fie însoțită de următoarele documente prevăzute de lege, respectiv:

 • acte de proprietate; 
 • certificat de moştenitor; 
 • hotărâre judecătorească, dacă există; 
 • certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor;
 • orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat. 

Art 23 Legea 18/1991

În conformitate cu dispozițiile art. 23 din Legea 18/1991, sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau a moştenitorilor acestora, respectiv a persoanelor din zonele cooperativizate, care nu au avut calitatea de cooperator, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor:

 • terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti;
 • curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie.

În lipsa documentelor antereferite, dovada suprafețelor de teren aferente casei de locuit și anexelor gospodărești se poate face prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

Pentru suprafaţele de teren agricol atribuite de cooperativa agricolă de producţie ca loturi de folosinţă, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se află în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu excepţia celor strămutaţi, pentru realizarea unor investiţii de interes local sau de utilitate publică.

Art 27 Legea 18/1991

Articolul 27 din Legea 18/1991 reglementează procedura de punere în posesie și de eliberare a titlurilor de proprietate. Astfel, prin raportare la dispozițiile articolului antereferit, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi poate avea loc avea loc numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru:

 • măsurători;
 • stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei;
 • amplasamentului stabilit;
 • întocmirea documentelor constatatoare prealabile.

În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. 

Într-o astfel de ipoteză, procesele-verbale de punere în posesie se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale sunt aceleași cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie.

În contextul în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelar. Ulterior, înaintează documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi eliberarea titlurilor de proprietate.

Potrivit art. 21 al aceluiași articol, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 123/2023, deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate dacă:

 • deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
 • pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştii proprietari, iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, în condițiile în care acestea nu au intrat deja în circuitul civil. 

Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare – cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa instanțelor de judecată pentru constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv. 

În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti edificate înainte de data de 1 ianuarie 1990, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, proprietarii pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții, respectiv:

 • deţinătorii sau moştenitorii acestora să figureze cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori să fie înscrise în cartea funciară şi înregistrate în evidenţele fiscale;
 • terenul să fie în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante să aibă calitatea de proprietari ai construcţiilor;
 • să nu facă obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate formulate de către alte persoane.

În ceea ce privește terenurile aflate în exploatarea societăţilor agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991, comisiile locale şi cele judeţene, în termen de 12 luni, vor efectua toate operaţiunile prevăzute la prevăzute de lege și vor proceda la eliberarea titlurilor de proprietate.

Art 36 Legea 18/1991

Potrivit art. 36 din Legea fondului funciar, terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor şi care sunt în administrarea primăriilor, trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26 din aceeași reglementare. Cu alte cuvinte, au același regim juridic cu terenurile situate în intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale, de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori, trecute în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacanţă succesorală eliberat de notarul public.

În ceea ce privește terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea – construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor.

Referitor la terenurile fără construcţii, neafectate de lucrări de investiţii aprobate, din intravilanul localităţilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 712/1966 şi a altor acte normative speciale, acestea se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, după caz.

Atribuirea în proprietate a terenurilor antemenționate se face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.

Află cât costă un titlu de proprietate.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare