vineri, iunie 14, 2024

Întreprindere individuală – ce înseamnă?

Ce înseamnă întreprindere individuală?

Codul civil definește noțiunea de exploatare a unei întreprinderi, în cuprinsul articolului 3, ca fiind desfășurarea unei activități ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri sau servicii, de către una sau mai multe persoane, în mod sistematic și cu caracter de continuitate, indiferent de existența scopului lucrativ.

Astfel, noțiunea de întreprindere cuprinde atât societățile reglementate în cuprinsul Legii 31/1990 (societate cu răspundere limitată, societate pe acțiuni, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă și societate în comandită pe acțiuni) care au personalitate juridică, entitățile fără personalitate juridică cum ar fi întreprinderile individuale, întreprinderile familiale. 

Cadrul general care reglementează întreprinderea individuală este reprezentat de Ordonanța de urgență 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care cuprinde accesul la activitățile economice conform Codurilor CAEN, stabilind procedura pentru înregistrarea în Registrul Comerțului, autorizarea funcționării și regimul legal al acestui tip de entintate. 

Întreprindere individuală este, de fapt, o întreprindere economică, fără personalitate juridică, înființată de un întreprinzător persoană fizică. Chiar dacă acest tip de entitate nu deține un patrimoniu distinct, este necesar să dețină un sediu profesional pe teritoriul țării noastre și să fie înregistrată și autorizată. 

Un alt aspect important este acela că legislația permite ca o întreprindere individuală să angajeze persoane fizice sau juridice cu contract individual de muncă, dar numărul salariaților se limitează la 8 și fără a-și schimba statutul juridic dobândit. 

Coduri CAEN întreprindere individuală

Întreprinderea individuală este considerată o mică afacere avantajoasă din perspectiva flexibilității, a costurilor mai reduse de înființare, a contabilității simplificate, dar care este limitată în ceea ce privește posibilitatea de a deține numeroase coduri CAEN. Totuși, o întreprindere individuală poate cuprinde în obiectul de activitate până la 10 clase de activități regăsite în lista CAEN ceea ce nu este deloc puțin. Este important de menționat că, în nomenclatorul activităților din economia națională, o clasă cuprinde mai multe coduri CAEN la rândul ei, așadar, o întreprindere individuală ar putea avea câte 4 coduri CAEN din 10 clase diferite, rezultând chiar și un număr de 40 de coduri CAEN. 

Ultima actualizare a Clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN) a avut loc în anul 2007, listă aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.

Cine reprezintă întreprinderea individuală?

O întreprindere individuală funcționează prin întreprinzătorul titular persoană fizică care va avea calitatea de reprezentant de la data înregistrării la Registrul Comerțului, fapt care nu îl împiedică pe acesta să dețină și calitatea de salariat al unei alte entități care funcționează chiar și în același domeniu cu cel al întreprinderii individuale al cărei titular este. Reprezentantul va avea dreptul de a beneficia de calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, dar și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Pentru îndatoririle asumate în vederea desfășurării activității economice, reprezentantul va răspunde, în principal, cu bunurile afectate întreprinderii, iar în cazul în care acestea nu sunt suficiente, creditorul se poate îndestula și din patrimoniul personal al reprezentantului. 

Ce acte trebuie pentru înființare întreprindere individuală?

În ciuda faptului că întreprinderea individuală nu dobândește personalitate juridică, aceasta este supusă autorizării și înregistrării în cadrul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în a cărei circumscripție se află sediul acesteia. 

Așadar, documentele necesare sunt: 

 • Cererea de înregistrare;
 • Anexa privind înregistrarea fiscală;
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți;
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei, în original;
 • Actul de identitate al titularului întreprinderii individuale (în copie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 • Dovada care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de punct de lucru;
 • Verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/membru al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCT
 • Informaţiile din cazierul fiscal, în original;

Dacă este cazul:

 • Avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original);
 • Declaraţia persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate, că soţia/soţul participă în mod obişnuit la activitatea desfăşurată de persoana fizică autorizată, în original; 
 • Declarație pe propria răspundere privind patrimoniul de afectațiune, în original;
 • Copii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale;
 • Dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

Cât costă să închizi o întreprindere individuală?

Situațiile în care o întreprindere își încheie activitatea și este radiată din Registrul Comerțului sunt următoarele

 • la momentul decesului întreprinzătorului persoană fizică
 • la momentul deciziei întreprinzătorului persoană fizică de a înceta activitatea
 • prin încheierea de radiere a judecătorului pronunțată la cererea oricărei persoane prejudiciate prin însăși înmatricularea întreprinderii la registrul comerțului. 

Cererea de radiere și copia certificată a actelor doveditoare se vor depune la Oficiul Registrului Comerțului, iar pentru operațiunea de radiere nu se percep taxe sau alte sume cu efect echivalent. Ulterior înregistrării cererii la registrul comerțului, registratorul va elibera certificatul de radiere în termen de 3 zile lucrătoare. 

Obligații întreprindere individuală

Un aspect specific acestui tip de entitate economică este cel referitor la denumire. În consecință, denumirea unei întreprinderi individuale va fi alcătuită din numele și prenumele titularului întreprinderii, urmată de forma de exercitare a activității ,,Întreprindere individuală”. Spre exemplu, la momentul verificării disponibilității denumirii la registrul comerțului, persoana care dorește să înființeze o astfel de ,,societate” va căuta: Popescu Andrei Întreprindere Individuală, spre deosebire de cel care înființează un SRL care are posibilitatea să își aleagă orice denumire (Rățușca S.R.L.) atât timp cât este disponibilă. 

Calcul impozit întreprindere individuală

Întreprinderea individuală este supusă doar impozitului pe venit, iar dacă veniturile obținute în decursul unui an financiar depășesc suma a șase salarii minime nete pe economie, întreprinzătorul titular va fi ținut să achite și contribuțiile pentru asigurările sociale de sănătate (CASS). În legătură cu TVA-ul, regăsim aceeași discuție ca în cazul societăților cu răspundere limitată, întreprinderea devine plătitioare de TVA doar dacă depășește pragul de 300.000 lei venituri pe an. 

Contabilitate întreprindere individuală

Întreprinderea individuală întâlnește o contabilitate simplificată având în vedere că aceasta nu deține personalitate juridică și constituie o formă de exercitare a unei activități economice mult mai restrânsă spre deosebire de o societate cu răspundere limitată spre exemplu, motiv pentru care inclusiv reprezentantul întreprinderii ar putea ține registrul contabil. În acest sens, legea stabilește că întreprinderea trebuie să îndeplinească normele de contabilitate II, în sistem real prin deținerea unui registru de încasări, plăți și plăți anticipate a impozitelor, asigurărilor publice de sănătate în funcție de previziunile legate de activitatea întreprinderii. Dacă întreprinderea se regăsește în situația deținerii unui singur cod CAEN, actele contabile se elaborează ca normă de venit, impozitul plătindu-se indiferent de activitatea desfășurată de întreprindere.

Comentarii

 1. Lucrător vânzare, toate evenimentele le face și le ține în evidență EU nu am nici un actpatronul Int Individuale,cum se poate stabili lipsă în gestiunea patronului? Vă rog!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare