vineri, iulie 12, 2024

Concurență neloială

În general, prin concurență se înțelege o confruntare între tendințe adverse, care converg spre același scop. Prin concurență, în sens juridic, înțelegem confruntarea dintre agenții economici cu activități similare sau asemănătoare, exercitate în domeniile deschise pieței pentru câștigarea și conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi. Așadar, concurența ar putea fi definită ca reprezentând ansamblul normelor care reglementează relațiile sociale privind normala desfășurare a activităților comerciale, în special relațiile dintre comercianți, relații care sunt îndreptate către câștigarea clientelei fără a face uz de modalități care depășesc sfera legalității. 

După cum putem observa, concurența este un aspect definitoriu a vieții economice, fiind totodată un element necesar pentru optima derulare a relațiilor de afaceri. Însă, pentru a putea constitui un real avantaj economic, concurența trebuie să fie una loială, adică trebuie să respecte uzanțele cinstite și principiul general al bunei-credințe. 

Strângere de mână

Concurență neloială – lege 

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale constituie dreptul comun în materie de concurență neloială. Această lege a fost adoptată în anul 1991 și a suferit o serie de modificări pe parcursul anilor, cea mai recentă actualizare fiind din anul 2022. 

Potrivit dispozițiilor acestei legi, constituie concurenţă neloială, fiind astfel interzise următoarele practici comerciale ale întreprinderii şi/sau ale angajatului care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii altor întreprinderi:

 • denigrarea unei întreprinderi concurente sau a produselor/serviciilor sale, de natură să îi lezeze interesele legitime, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat de informaţii care nu corespund realităţii;
 • deturnarea clientelei unei întreprinderi concurente de către un fost sau actual angajat, prin folosirea unor informaţii despre care acesta avea cunoştinţă la momentul săvârşirii faptei că reprezintă secrete comerciale sau informaţii confidenţiale şi a căror dezvăluire poate dăuna semnificativ intereselor acelei întreprinderi;
 • discreditarea activităţii unei întreprinderi concurente sau a produselor şi serviciilor sale, realizată de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, prin recurgerea la acţiuni menite să atragă pierderea bunei reputaţii sau a credibilităţii acesteia, prin alte mijloace decât cele prevăzute mai sus;
 • orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube concurenţilor;
 • exploatarea poziţiei superioare de negociere a unei întreprinderi faţă de o altă întreprindere cu care s-a aflat sau se află într-o relaţie comercială de natură să îi producă acesteia din urmă un prejudiciu semnificativ şi să fie de natură să afecteze concurenţa pe piaţă, realizată prin acţiuni sau inacţiuni precum: refuzul nejustificat de a furniza sau de a cumpăra bunuri sau servicii, nerespectarea clauzelor contractuale privind plata, furnizarea sau achiziţia, impunerea unor condiţii nejustificat de oneroase sau discriminatorii faţă de obiectul contractului sau modificarea ori încetarea nejustificată a relaţiilor comerciale cu întreprinderea parteneră.

După cum putem observa din definiția legiuitorului, fapta de concurența neloială are un cadru vast de aplicabilitate, practic orice practică ce contravine principiului bunei-credințe între concurenții pe piața putând îmbraca această formă de conduită neloială.

O altă lege adoptată în materia concurenței este Legea 21/1996, conform căreia constituie practici anticoncurențiale înţelegerile între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:

 • stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;
 • limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;
 • împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
 • aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
 • condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea 21/1996 este interzisă folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în:

 • impunerea, direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiţii de tranzacţionare inechitabile;
 • limitarea producţiei, comercializării sau dezvoltării tehnice în dezavantajul consumatorilor;
 • aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
 • condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte

Plângere concurență neloială

Asigurarea protecției întreprinderilor împotriva practicilor de concurență neloială revine Consiliului  Concurenței, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței. Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 11/1991 consiliul Concurenţei constată şi sancţionează practicile de concurenţă neloială în limita competenţelor prevăzute de respectiva lege, din oficiu sau la sesizare, atunci când în cauză există un interes public constând într-o afectare a bunei funcţionări a pieţei.

Regulamentul din 2023 privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială adoptat de către Consiliul Concurenței stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de constatare şi sancţionare de către Consiliul Concurenţei a practicilor de concurenţă neloială săvârşite de către persoane fizice sau juridice, române ori străine, din oficiu sau în urma sesizărilor formulate de către o persoană fizică ori juridică interesată.

Pot face sesizare la Consiliul Concurenței doar persoanele fizice sau juridice care justifică interes legitim și doar dacă pretind o încălcare a dispoziţiilor art. 2 alin. (1)-(3) din Legea nr. 11/1991, în condiţiile art. 31 alin. (1) din acelaşi act normativ. Sesizarea trebuie să cuprindă:

 • informaţii privind autorul sesizării, respectiv datele complete de identificare, sediul/domiciliul, CUI/CNP sau echivalentul acestora în cazul persoanelor nerezidente pe teritoriul naţional;
 • informaţii privind interesul legitim;
 • informaţii privind persoana fizică/juridică al cărei comportament constituie obiectul sesizării;
 • detalii privind pretinsa practică de concurenţă neloială: modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, scopul urmărit, împrejurările în care a fost săvârşită fapta, urmarea produsă sau care s- ar fi putut produce, inclusiv eventualul prejudiciu, elemente care definesc gradul de pericol social; piaţa pe care a fost săvârşită pretinsa practică de concurenţă neloială în vederea stabilirii importanţei sectorului economic în ansamblul economiei naţionale, cu descrierea succintă a sectorului în care desfăşoară activitatea părţile implicate, precum şi a dimensiunii pieţei afectate – locală/naţională; 
 • durata pretinsei practici; 
 • numărul de întreprinderi implicate;
 • numărul de consumatori potenţial afectaţi;
 • informaţiile şi documentele care probează existenţa posibilei practici de concurenţă neloială, având în vedere faptul că autorii sesizărilor au obligaţia să furnizeze elemente de probă atât în legătură cu posibila practică de concurenţă neloială, cât şi cu prejudiciul produs sau iminenţa producerii acestuia;
 • informaţiile furnizate de către autorul sesizării considerate ca fiind confidenţiale, precum şi varianta neconfidenţială a acestora.

Sesizarea pentru concurență neloială este considerată completă la data la care a fost înregistrată la Consiliul Concurenţei, cu excepţia cazurilor în care se constată că informaţiile cuprinse în formularul de sesizare sunt incorecte şi/sau incomplete. În cazul în care se constată că sesizarea este incompletă, autoritatea de concurenţă va solicita, în scris, în termen de 25 de zile de la înregistrarea sesizării sau a adreselor transmise ulterior completarea informaţiilor din formularul de sesizare şi va stabili un termen până la care datele vor fi transmise. Dacă autorul sesizării nu o completează în termenul acordat de către autoritatea de concurenţă, sesizarea se consideră a fi retrasă, urmând a fi instrumentată din oficiu dacă există suficient temei.

Soluțiile pe care le poate adopta Consiliul Concurenței în urma sesizării sunt următoarele:

 • emiterea unui răspuns motivat de respingere, în termen de 30 de zile de la data la care sesizarea a devenit completă, în cazul în care sesizarea nu intră sub incidenţa legii;
 • emiterea unui ordin de declanşare a cercetării aprofundate, în termen de 45 de zile de la data la care sesizarea a devenit completă, în cazul în care autoritatea de concurenţă apreciază că posibila practică de concurenţă neloială afectează interesul legitim public, cercetare care se va finaliza prin emiterea unei decizii a Plenului Consiliului Concurenţei;
 • emiterea şi comunicarea unei decizii de a nu interveni, în termen de 45 de zile de la data la care sesizarea a devenit completă, motivată de lipsa interesului public.

Cercetarea aprofundată se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi contestat numai odată cu decizia prin care se finalizează cercetarea aprofundată. Ordinul se comunică autorului sesizării şi întreprinderilor care fac obiectul cercetării aprofundate.

În urma efectuării cercetării aprofundate Consiliul Concurenţei poate constata prin decizie săvârşirea practicii de concurenţă neloială, dispune interzicerea acesteia şi aplică amenzi pentru contravenţiile prevăzute de Legea nr. 11/1991.

Consiliul Concurenţei poate impune, prin decizie, pe o perioadă determinată, orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de finalizarea cercetării aprofundate, în cazul unei urgenţe determinate de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor fapte interzise expres de lege şi care trebuie eliminate. Înainte de luarea unei măsuri interimare, părţile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile, termenele şi procedura pentru adoptarea unor măsuri interimare.

Deciziile Consiliului Concurenţei, emise în temeiul Legii nr. 11/1991, vor fi motivate şi comunicate părţilor în termen de maximum 60 de zile de la deliberare şi pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. Sentinţa va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În cazul în care, la finalizarea cercetării aprofundate, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente pentru încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni, Consiliul Concurenţei va decide închiderea acesteia.

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Te-ar putea interesa

Despre autor

Barry, the Legal Badger
Barry, the Legal Badgerhttps://legalbadger.org
Barry the Legal Badger este eroul nostru legal și de încredere. Cu o combinație unică de cunoștințe juridice profunde și un simț al umorului fermecător, Barry face ca subiectele complicate să devină simple și accesibile. De la drept civil la drept penal, articolele sale sunt gândite și redactate în așa fel încât orice persoană să parcurgă cu ușurință toate aspectele juridice relevante. Alăturați-vă lui Barry pentru o călătorie educativă prin lumea legislativă, unde fiecare problemă juridică își găsește soluția!

Urmărește-ne și pe Facebook!

Fii mereu la curent! Urmărește-ne pentru noutăți exclusive și conținut inspirațional. Dă-ne un 'Like' acum!

Articole Populare